Środa, 13 grudzień 2017liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN Z  27 MARCA  2017 ROKU
 
Informuję, że   30 marca   (czwartek) 2017  roku  o godz. 14.00  w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbędzie  się  XXVIII  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin   .
 
                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                                              /-/ Mariusz Zaborowski
 
          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm./  z w o ł u j ę  XXVIII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na dzień 30 marca   ( czwartek  )  2017 roku na godz. 14.00 w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie  z następującym porządkiem obrad: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII  sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja on pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych .
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian budżetu,
  2. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
  3. przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślesin na rok 2017,
  4. przedłużenia obowiązywania taryfy wody dostarczonej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ślesin,
  5. przedłużenia obowiązywania taryfy ścieków dowożonych i wprowadzonych do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ślesin
  6. ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzonych ścieków na terenie Miasta i gminy Ślesin w grupie taryfowej – gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy,
  7. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,
  8. nabycia nieruchomości położonej w obrębie Kępa,
  9. nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności  nieruchomości  położonych w obrębie Honoratka.
 7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie  za rok 2016.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.
 9. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej Gminy Ślesin za rok 2016.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.      
                                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                                  /-/ Stanisław Chrzanowski
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl